KONTAKT

mgr Damian Dominik Brela

Tel.: +48 607 11 00 67
E-mail: psycholog@damianbrela.com

 

Godziny pracy: 

poniedziałek i wtorek:  7.00 – 21.00
czwartek i piątek: 7.00 – 21.00

 

Skype: Psyche Analiza (LINK)

 

UWAGA! Obecnie realizowane są tylko wizyty on-line. 

Zapytaj o wolne terminy poprzez formularz kontaktowy.

 

 
 
 
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przy-sługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem danych osobowych pacjentów jest psycholog – Damian Brela. Wizyty są rozliczane przy współpracy z Fundacją „Twój Starup” oraz poprzez portal Avigon Videoterapia. 

2. Dane osobowe pacjentów są wykorzystywane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a. ustalenia tożsamości pacjentów zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, co stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw.
z art. 9 ust. 2 lit. h RODO),

b. prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa, w tym ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, co stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO),

c. kontaktowania się w związku z prowadzoną działalnością oraz udzielonymi świadczeniami, w tym umówionymi wizytami co stanowi uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Przetwarzane dane osobowe mogą objąć wszelkie dane osobowe niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej, w tym dane o stanie zdrowia. Administrator danych osobowych ma ustawowy obowiązek zachowania danych osobowych
w tajemnicy.

4. Administrator informuje, że podanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej jest obowiązkowe – bez podania danych osobowych administrator nie będzie mógł wypełnić ciążących na nim obowiązków, a w konsekwencji może odmówić umówienia wizyty lub udzielenia świadczenia leczniczego.

5. Administrator informuje, że w związku z regulacjami prawnymi dane osobowe będą przechowywane przez co najmniej 20 lat od momentu dokonania ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej.

6. Administrator może przekazać dane pacjentów podmiotom, które świadczą na jego rzecz usługi związane ze wsparciem działalności. W szczególności dotyczy to usług wsparcia informatycznego lub wsparcia prowadzonej przez administratora działalności. Dane osobowe mogą zostać również przekazane innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości opieki medycznej. Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione wskazanym przez pacjenta osobom.

7. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator informuje również o prawie dostępu do danych osobowych, prawie ich usunięcia
i ograniczenia przetwarzania. Administrator informuje również o prawie do sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych do innego administratora danych.

8. W przypadku, gdy pacjent umówił wizytę przez portal internetowy (np. Znany Lekarz), administrator pozyskał dane osobowe pacjenta z tego portalu. Pozyskanie danych osobowych było niezbędne do umówienia i zrealizowania wizyty.