O MNIE

ja1Ukończyłem studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku Psychologia. Odbyłem szkolenie z zakresu hipnozy klinicznej w Towarzystwie Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą w Krakowie oraz kurs z Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowie. W 2017 roku ukończyłem rok z czteroletniego kursu psychoterapii we Wrocławiu akredytowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W trakcie studiów odbyłem następujące praktyki. W Gimnazjum nr 37 we Wrocławiu w okresie od grudnia 2012 r. do maja 2013r. prowadziłem warsztaty anty-dyskryminacyjne o tematyce z zakresu psychologii społecznej: mechanizm powstawania stereotypów i uprzedzeń, postrzeganie społeczne, rola płci psychologicznej. Zajęcia z młodzieżą zostały pozytywnie ocenione przez pracującego tam pedagoga. W tym samym miejscu odbyłem miesięczną, studencką praktykę w charakterze psychologa szkolnego.

Odbyłem  praktykę w szpitalu psychiatrycznym na Oddziale Stacjonarnym, ogólnopsychiatrycznym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Do obowiązków moich należało: przeprowadzenie wywiadów z pacjentami, badania psychologicznych (funkcje poznawcze, osobowość), rozmowy z pacjentami, psychoedukacja, uczestnictwo w sesjach terapeutycznych. Ponadto obecnie regularnie biorę udział w konferencjach, seminariach klinicznych, superwizyjnych, spotkaniach naukowych, warsztatach.

149602214_415949839688909_696007649983486862_nMoim głównym zainteresowaniem zawodowym jest psychoanaliza (klasyczna). Psychoanaliza jest jednocześnie teorią jak i metodą badającą nasze psychiczne życie nieświadome. Często nie zauważamy, że „coś” nami kieruje, sprawia, że podejmujemy takie czy inne decyzje, mniej lub bardziej dojrzałe. Jako metoda pozwala uzyskać dostęp do tego, co jest oddalone od doświadczenia świadomego. Natomiast jako teoria wyjaśnia procesy odpowiedzialne za kształtowanie osobowości, rozwój psychologiczny człowieka (ze szczególnym akcentem na doświadczenia wczesnodziecięce), etiologię zaburzeń psychicznych, ale także inne kwestię związane np. z kulturą, sztuką, życiem społecznym.

W przyszłości planuję rozwijać psychoanalizę w zakresie jej teorii. Chciałbym swoje idee i pomysły przelewać na papier w postaci licznych publikacji.

Poza pracą jestem ogromnym pasjonatem nauki. Większość wolnego czasu spędzam na czytaniu książek (naukowych) oraz „studiowaniu” ich; kontakcie ze zwierzętami, naturą; sauna oraz jazda samochodem pozwala mi zregenerować się oraz odpoczywać.

Doświadczenie kliniczne zdobywam każdego dnia podczas każdej rozmowy…, gdyż działanie psyche ujawnia się zawsze tam gdzie tylko jest człowiek.


Biografia:

2020: Szkolenie Uzależnienie od seksu – diagnoza i terapia, organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

2018: Studia podyplomowe – Przygotowanie Pedagogiczne, organizowanym przez Dolnośląską Szkołę Wyższą

2016: Kurs psychoterapii organizowany przez WFOZPiRP (akredytowany przez Sekcję Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)

2014: Kurs Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej organizowany przez Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej

2013: Kurs Podstawy Hipnozy organizowanym przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą

2011 – 2016: Jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku Psychologia. Temat pracy magisterskiej: “Relacja z obiektem i postawy rodzicielskie młodzieży zagrożonej demoralizacją” pod kierunkiem dr Krystyny Węgłowskiej-Rzepy. Wykorzystano metody badawcze jakościowe – test projekcyjny oraz metody ilościowe – kwestionariusz, 161 stron pracy.


Doświadczenie: 

Młodszy psycholog działu terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych (2018) – Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu – zastępstwo – obowiązki:   

 • realizacja programu terapeutycznego oddziału;
 • prowadzenie oddziaływań o charakterze indywidualnym i grupowym oraz inne zajęcia określone przez kierownika oddziału (np. zajęcia psychoedukacyjne na temat psychologii uzależnienia, zajęcia – trening relaksacyjny dla chętnych);
 • opracowywanie oraz weryfikowanie indywidualnych diagnoz i programów terapeutycznych;
 • dokumentowanie swojej pracy w teczkach terapeutycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • uczestniczenie w posiedzenia zespołu terapeutycznego;
 • uczestniczenie w superwizjach zespołu terapeutycznego;
 • współpraca z wychowawcą w zakresie pracy penitencjarnej;
 • podejmowanie oddziaływań psychokorekcyjnych wobec skazanych wykazujących szczególne trudności;
 • podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania aktom autoagresji, wzajemnej demoralizacji skazanych oraz przeciwdziałanie zrachowaniom prowadzącym do konieczności stosowania środków przymusu bezpośredniego;
 • wyrażanie opinii w kwestii zastosowania lub zaprzestania stosowania środków wychowawczych;
 • uczestniczenie w kontaktach z rodziną skazanego dla celów terapeutycznych skazanego;
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla personelu oddziału terapeutycznego
 • monitorowanie zachowań zabronionych, np. przemycanie substancji zabronionych wśród osadzonych.

Sądowy Kurator Społeczny dla nieletnich w sadzie rejonowym Wrocław – Krzyki (2018 – 2019):  

 • ocena sytuacji rodzinnej, szkolnej i wychowawczej podopiecznych;
 • nadzór nad wykonaniem postanowień sądu, monitorowanie sytuacji rodziny, rozliczanie z podjętych działań,
 • przeprowadzanie interwencji,
 • wnioskowanie o zmianie środków wychowawczych;
 • sporządzanie protokołów ze spotkań, opinii, sprawozdań miesięcznych i kwartalnych;
 • udział w zebraniach z rodzicami, spotkaniach zespołu wychowawczego w szkole;
 • stały kontakt z wychowawcą szkolnym podopiecznego;
 • stały kontakt z psychologiem szkolnym lub i pedagogiem w szkole podopiecznego;
 • działania psychoedukacyjne dla podopiecznych i rodzin;

Psycholog – nauczyciel w Szkoła Podstawowa nr 77 we Wrocławiu (2018) – zastępstwo: 

Psycholog – nauczyciel w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 we Wrocławiu (2018/2019): 

Psycholog – nauczyciel w Szkoła Podstawowa nr 84 we Wrocławiu (2020) – zastępstwo: 

Obowiązki:

 •  prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów;
 • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych (mini wykłady, pogadanki, warsztaty) w ramach zastępstw lekcyjnych;
 • regularne spotkania indywidualne z uczniami z trudnościami emocjonalnymi, zachowaniem;
 • regularne spotkania psychologiczne z uczniem autystycznym;

Wymienione zadania realizowane we współpracy z:

– dyrekcją szkoły;
– rodzicami;
– nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
– nauczycielami i pracownikami innych szkół;
– poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
– poradniami specjalistycznymi;
– innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Współpraca z portalem psychologicznym Konsult-Expert (2017 – 2018): 

 • prowadzenie konsultacji psychologicznych;
 • prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych;
 • prowadzenie regularnych spotkań psychologicznych;
 • obsługa portalu, czatu on-line, odpisywanie na wiadomości pacjentów;
 • doradztwo psychologiczne przy wyborze psychoterapii.

Współpraca z Fundacją Twój Star-up (2018 – obecnie) na stanowisku psychologa realizując:  

 • pomoc psychologiczna on-line osobom z zagranicy oraz z odległych obszarów;
 • prowadzenie konsultacje psychologicznych on-line lub stacjonarnie;
 • prowadzenie regularnych sesji psychologicznych;
 • psychoedukacja;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • wsparcie osób LGBT;
 • interwencje psychologiczne np. sytuacje suicydalne.

Staże zawodowe 

Praktyka w szpitalu psychiatrycznym na Oddziale Stacjonarnym Ogólnopsychiatrycznym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Przeprowadzanie wywiadów i badań psychologicznych, psychoedukacja pacjentów i rodzin, sesje terapii rodzinnej, uczestniczenie w posiedzeniach zespołu, badaniach pacjentów, rozmowy indywidualne oraz sporządzanie i redagowanie wpisów w dokumentacji medycznej w kartach pacjentów.  Opieka nad pacjentami w zajęciach terapeutycznych (muzykoterapia, kinezyterapia, arteterapia, terapia grupowa, filmoterapia), spacerach, spotkaniach społeczności szpitalnej.

Praktyka studencka (w ramach studiów podyplomowych) w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy.  Uczestnictwo w badaniach psychologicznych, wywiadach, konsultacjach psychologicznych dzieci i młodzieży, opiniowaniu, spotkaniach zespołu terapeutycznego, sporządzanie dokumentacji, interwencjach.

Praktyka – wolontariat w Gimnazjum nr 37 we Wrocławiu pod opieką szkolnego pedagoga, w roku akademickim 2012 – 2013, w ramach której prowadzone były zajęcia warsztatowe z uczniami, pogadanki, rozmowy indywidualne z uczniami, rozmowy z rodzicami, spotkania zespołów wychowawczych, pomoc pedagogowi oraz nauczycielom.


Ponadto uczestnictwo w licznych konferencjach, seminariach klinicznych, superwizyjnych oraz szkoleniowych, m.in.:


02.2021: wykład psychoanalityczny Wiktora Sedlaka „EMOCJONALNY ROZWÓJ KLINICYSTY” – PTPa  

02.2021: wykłady z cyklu „Praktyczne aspekty postępowania karnego” mec. Krzysztof Izdebski

“Lekarz jako świadek w postępowaniu karnym”  

“Lekarz jako podejrzany oraz oskarżony w postępowaniu karnym”  

“Podstawowe zasady odpowiedzialności karnej” 

02.2021: konferencja psychoanalityczna XXX Jubileuszowe Dni IPP „Skąd pochodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” 

02.2021: webinar Medical Tribune Polska Sp. z o. o „Diagnoza i leczenie dysfunkcji seksualnych i zaburzeń preferencji. Jak nie popełnić błędu?”

01.2021: wykład Sekcja Psychoterapii Par i Rodzin PTPP „Stan umysłu pary”

12.2020: wykład  Panel Kandydatów PTPa „Co jeszcze może pomieścić sesja analityczna? Warsztat psychoanalityka w pracy z pierwotnymi stanami umysłu.”

11.2020: wykład “Lęk, samotność, mniejsza ekspozycja na światło – co jeszcze pogarsza jakość snu w dobie pandemii?”  prof. Adam Wichniak 

11.2020: konferencja I KONFERENCJA ONLINE: „PSYCHOANALIZA – OD KOŁYSKI DO…” – Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne

10.2020: wykład Jarosława Serdakowskiego „Wprowadzenie i ogólne przedstawienie psychoanalitycznego podejścia do pracy z parami” – Sekcja Psychoterapii Par i Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

10.2020: wykład Piotra Gworczyka “Winnicott i Bion w dialogu. Cz. 1. Punkt odniesienia” – Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne

10.2020: III Forum Zdrowia Psychicznego “Smutek czy depresja – gdzie jest granica?” – Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego – Zrozumieć i Pomóc oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

08.2020: wykład “Wspólna farmakoterapia bólu i depresji: pułapki diagnostyczne i interakcje lekowe” prof. Piotr Gałecki 

08.2020: wykład “Przyczyny, charakterystyka kliniczna i terapia depresji w różnych grupach wiekowych” prof. Piotr Gałecki 

07.2020: wykład “Czy esketamina może być przełomem w leczeniu depresji lekoopornej?” dr hab. n. med. Marcin Siwek 

07.2020: wykład “Jakie obecnie są najczęstsze dylematy w diagnostyce i leczeniu depresji?” dr hab. n. med. Jarosław Woroń, dr hab. n. med. Marcin Siwek 

06.2020: wykład “Uzależnienie od alkoholu i lęk w dobie pandemii COVID-19 – najważniejsze aspekty praktyki klinicznej” prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar 

05.2020: wykład “Łączenie leków psychotropowych z innymi lekami – wskazówki praktyczne” dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek, prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski 

05.2020: wykład “Bo odporność bierze się z brzucha – jak prawidłowe odżywianie wpływa na odporność dzieci?” prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht 

04.2020: wykład “Problemy organizacyjne i prawne w gabinecie lekarskim” dr n. praw. Radosław Tymiński 

04.2018: IV Wrocławskiej Konferencji “Szaleństwo? Zaburzenie? Granice normy” – Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów

02.2018: wykład “RODO – Nowe zasady ochrony danych osobowych w praktyce lekarskiej: praktyczne informacje o wymogach, prawach pacjentów i sankcjach” adwokat Joanna Mamczur 

10.2017: seminarium „Psychoterapia – ramy teoretyczne i możliwości zastosowań praktycznych” – WFOZPiRP

02.2015: konferencja XXIV Dni IPP pt. „Uzależnieni” – Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii

01.2015: seminarium kliniczne (superwizyjne) prowadzonym przez W. Sedlaka – analityka szkoleniowego Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

02.2014: konferencja XXIII Dni IPP pt.: „Romantyczni” – Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii

11.2013: konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego poświęconej myśli i teorii D.W. Winnicotta  pt. „Perspektywy Winnicottowskie”

10.2013: seminarium „Treści i techniki terapeutyczne odpowiednie do faz rozwojowych w Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi metodą Wernera Meinholda (H.I.T.T.)” – Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą


Od 2017 członek POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO

Były członek Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą